công ty kế toán minh việtKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay
Vai trò của thương mại dịch vụ trong nền kinh tế quốc dân và đặc trưng của  thương mại dịch vụ ở Việt Nam

Vai trò của thương mại dịch vụ trong nền kinh tế quốc dân

+ Là điều kiện để thúc đẩy SX hàng hóa phát triển do tiêu thụ được SP sản xuất ra
+ Mở rộng khả năng tiêu dùng, nâng cao mức hưởng thụ góp phần thúc đẩy SX phân công lao động xã hội, thực hiện cách mạng KH- CN 
+ Là cầu nối gắn kết kinh tế trong nước với thế giới, thực hiện chính sách mở cửa
+ Tạo ra động lực thúc đẩy nâng cao NSLĐ và sử dụng tối ưu các nguồn lực của XH 
 

Vai trò của thương mại ở các DN

Thương mại đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh của các DN diễn ra bình thường và liên tục
Thương mại giúp cho DN thực hiện được 3 mục tiêu của mình đó là lợi nhuận , vị thế và an toàn
Thương mại có vai trò điều tiết, hướng dẫn sản xuất kinh doanh của DN
Thương mại góp phần mở rộng quan hệ của DN

Vị trí của thương mại

Thương mại là một khâu của quá trình tái sản xuất kinh doanh
Thương mại là hợp phần của sản xuất hàng hóa
Thương mại là lĩnh vực đầu tư của các nhà kinh doanh.

Đặc trưng của  thương mại dịch vụ ở VN 

a/ TM hàng hóa,dịch vụ phát triển dựa trên cơ sở nền kinh tế nhiều thành phần: Ktế nhà nước, tập thể, cá thể và tiểu chủ, tư bản tư nhân, tư bản nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài vận động theo cơ chế thị trường
b/ TM phát triển theo định hướng XHCN, dưới sự quản lý của nhà nước ->bằng CL,KH, luật pháp ,chính sách và công cụ khác theo qui tắc củaTT
c/ TM tự do theo qui luật của KT thị trường và theo luật pháp tạo cho HH lưu thông thông suốt, nhanh chóng
 

Bình luận

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn