công ty kế toán minh việtKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

Ngoài những thu nhập cá nhân phải nộp thuế theo quy định của Luật thuế TNCN thì còn những trường hợp ngoại lệ không cần phải thực hiện việc quyết toán? Bài viết dưới đây xin đề cập đến Trường hợp không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất

Các trường hợp không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân.

Tại Điều 12 Thông tư 151/2014/TT-BTC. – sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 2, Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC:

– Đã thực hiện nộp đủ thuế thu nhập cá nhân trong năm tính thuế.

– Cá nhân, hộ gia đình chỉ có thu nhập từ cho thuê nhà, quyền sử dụng đất đã thực hiện kê khai và đã nộp thuế tại nơi cho thuê nhà.

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công (ký hợp đồng 3 tháng trở lên) tại 1 nơi. Nhưng:

– Cá nhân, hộ gia đình có hoạt động kinh doanh đã nộp thuế theo phương pháp khoán.

– Nộp thừa thuế TNCN nhưng không yêu cầu hoàn hoặc bù trừ thuế vào kỳ tiếp theo.

+ Có cả thu nhập vãng lai tại các nơi khác. Đồng thời số thu nhập vãng lai bình quân không quá 10 triệu đồng/tháng (đã được khấu trừ tại nguồn 10%). Thì cá nhân không phải quyết toán nếu không yêu cầu quyết toán đối với phần thu nhập vãng lai này.

+ Có thêm thu nhập từ cho thuê nhà, quyền sử dụng đất. Đồng thời doanh thu bình quân không quá 20 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, cá nhân đã nộp thuế tại nơi có nhà cho thuê, có quyền sử dụng đất cho thuê. Thì cá nhân không phải quyết toán nếu không yêu cầu quyết toán đối với phần thu nhập vãng lai này.

– Cá nhân là đại lý bảo hiểm, xổ số, bán hàng đa cấp đã được tổ chức chi trả thu nhập khấu trừ thuế TNCN.

Đó là các trường hợp không phải quyết toán thuế đối với đối tượng là cá nhân. Sau đây là các trường hợp không phải quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức.

Trường hợp không phải quyết toán thuế tncn

Tổ chức không phải quyết toán thuế TNCN trong các trường hợp sau:

Tại khoản 1, Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung tiết a3, điểm a, khoản 1, Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC).

Các tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập chịu thuế TNCN phải khai quyết toán và quyết toán thay cho cá nhân cho các cá nhân có ủy quyền kể cả phát sinh hoặc không phát sinh khấu trừ thuế.

Trường hợp tổ chức không phải thực hiện quyết toán thuế TNCN.

– Tổ chức không phát sinh chi trả thu nhập từ tiền lương tiền công.

– Tổ chức trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập. Nhưng không phát sinh khấu trừ thuế TNCN.

 Điều kiện:

Cung cấp cho cơ quan thuế danh sách cá nhân đã chi trả thu nhập trong năm (nếu có) theo mẫu số 05/DS-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC

Ngày chậm nhất phải nộp Mẫu 05/DS-TNCN là ngày thứ 45 kể từ khi có quyết định về việc giải thể, chấm dứt hoạt động.

Đối tượng không phải quyết toán thuế TNCN

* Đối với tổ chức:

- Không phát sinh chi trả thu nhập

- Giải thể chấm dứt hoạt động có chi trả thu nhập nhưng không phát sinh khâu trừ thuế

* Đối với cá nhân:

- Đã nộp đủ thuế trong năm tính thuế cho nhà nước

- Trong năm tính thuế đã nộp thừa nhưng không có yêu cầu hoàn hoặc bù trừ vào kỳ tiếp theo

- Nộp thuế theo phương pháp khoán

- Chỉ có duy nhất từ thu nhập cho thuê nhà , sử dụng đất đã kê khai, nộp thuế tại nơi cho thuê

- Có thu nhập từ tiền lương, tiền công (ký hợp đồng 3 tháng trở lên ) tại 1 nơi và có thêm thu nhập vãng lai tại nơi khác, thu nhập vãng lai trong năm trung bình <= 10 triệu đồng/ tháng (đã khấu trừ thuế 10%) và không yêu cầu quyết toán đối với thu nhập vãng lai

- Có thu nhập từ tiền lương, tiền công (ký hợp đồng 3 tháng trở lên ) tại 1 nơi và có thêm thu nhập thêm từ thuê, quyền sử dụng đất, doanh thu bình quân <= 20 triệu đồng/ tháng (đã nộp thuế tại nơi cho thuê)


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn