công ty kế toán minh việtKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

Tải mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT thay giám đốc Căn cứ Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn

  CTY TNHH KẾ TOÁN MINH VIỆT                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      -----------------                                                                   ---------------------------------

      Số:001/UQ2018

                                                                                              Hà Nội, Ngày 01 tháng 01 năm 2018

 

GIẤY ỦY QUYỀN

                                                     

-        Căn cứ vào Bộ luật Dân sự Việt Nam

-        Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của Giám đốc công ty.

Những người liên quan thực hiện nội dung  ủy quyền cụ thể như sau:

 

NGƯỜI ỦY QUYỀN (BÊN A):

Ông (Bà): Giang Thị Nhung

Chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH Kế Toán Minh Việt

Số CMND:                                        Ngày cấp:                                      Nơi cấp:

 

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B):

Ông (Bà): Đỗ Thị Bình

Chức vụ: Nhân viên kế toán Công ty TNHH Kế Toán Minh Việt

Số CMND:                                        Ngày cấp:                                      Nơi cấp:

 

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Điều 1: Phân công và ủy quyền cụ thể như sau:

- Bên A ủy quyền cho bên B ký vào chỉ tiêu người bán hàng trên hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng) thay cho bên A khi xuất bán hàng.

- Bên B có trách nhiệm thực hiện nội dung ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty TNHH ABC.

“ Nếu ủy quyền ký thay trên hợp đồng...

- Bên A ủy quyền cho Bên B được phép giải quyết các công việc sau:

- Được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng kinh tế ………...

- Được ký kết các hợp đồng chuyển nhượng ……….. cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.

- Được ký kết hợp đồng lao động với cán bộ quản lý, nhân viên của ……….”

Điều 2: Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi có văn bản ủy quyền mới thay thế hoặc Bên B bị cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động.

 

 

NGƯỜI ỦY QUYỀN                                                         NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

          ( Ký , ghi rõ họ và tên )                                                           ( Ký , ghi rõ họ và tên )

 

 

 

 


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn