công ty kế toán minh việtTải mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT thay giám đốc Căn cứ Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn

  CTY TNHH KẾ TOÁN MINH VIỆT                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      -----------------                                                                   ---------------------------------

      Số:001/UQ2018

                                                                                              Hà Nội, Ngày 01 tháng 01 năm 2018

 

GIẤY ỦY QUYỀN

                                                     

-        Căn cứ vào Bộ luật Dân sự Việt Nam

-        Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của Giám đốc công ty.

Những người liên quan thực hiện nội dung  ủy quyền cụ thể như sau:

 

NGƯỜI ỦY QUYỀN (BÊN A):

Ông (Bà): Giang Thị Nhung

Chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH Kế Toán Minh Việt

Số CMND:                                        Ngày cấp:                                      Nơi cấp:

 

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B):

Ông (Bà): Đỗ Thị Bình

Chức vụ: Nhân viên kế toán Công ty TNHH Kế Toán Minh Việt

Số CMND:                                        Ngày cấp:                                      Nơi cấp:

 

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Điều 1: Phân công và ủy quyền cụ thể như sau:

- Bên A ủy quyền cho bên B ký vào chỉ tiêu người bán hàng trên hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng) thay cho bên A khi xuất bán hàng.

- Bên B có trách nhiệm thực hiện nội dung ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty TNHH ABC.

“ Nếu ủy quyền ký thay trên hợp đồng...

- Bên A ủy quyền cho Bên B được phép giải quyết các công việc sau:

- Được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng kinh tế ………...

- Được ký kết các hợp đồng chuyển nhượng ……….. cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.

- Được ký kết hợp đồng lao động với cán bộ quản lý, nhân viên của ……….”

Điều 2: Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi có văn bản ủy quyền mới thay thế hoặc Bên B bị cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động.

 

 

NGƯỜI ỦY QUYỀN                                                         NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

          ( Ký , ghi rõ họ và tên )                                                           ( Ký , ghi rõ họ và tên )

 

 

 

 

34.237.51.35

Bình luận

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn