công ty kế toán minh việtKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

Mức tiền nộp chậm thuế thu nhập doanh nghiệp 2019

Mức tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định dựa trên số ngày chậm nộp, với mốc thời gian chậm nộp khác nhau thì xác định tiền chậm là khác nhau.
 
Mức tiền nộp chậm thuế thu nhập doanh nghiệp 2019

Cách tính tiền chậm nộp tiền thuế

Theo khoản 2 Điều 34 Thông tư 156/2013/TT-BTC (sửa đổi bởi Thông tư 26/2015/TT-BTC và Thông tư 130/2016/TT-BTC) cách xác định tiền chậm nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp cụ thể như sau:
- Với khoản tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 01/7/2016 cho đến nay thì tiền chậm nộp được tính như sau:
Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0,03% x Số ngày chậm nộp
- Với khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/7/2016 nhưng sau ngày 01/7/2016 vẫn chưa nộp thì tính theo các trường hợp sau:
Trường hợp 1: Trước ngày 01/01/2015 mức phạt chậm nộp tiền thuế được tính như sau:
+ Nếu số ngày chậm nộp < 90 ngày thì số tiền phạt được xác định bằng:
Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0,05% x Số ngày chậm nộp
+ Nếu số ngày chậm nộp > 90 ngày thì số tiền phạt được xác định như sau:
Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0,07% x Số ngày chậm nộp - 90 ngày
Trường hợp 2: Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2016 thì số tiền phạt được xác định bằng:
Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0,05% x Số ngày chậm nộp
 
Lưu ý: Doanh nghiêp tự xác định số tiền chậm nộp.
Số ngày chậm nộp tiền thuế: Số ngày chậm nộp tiền thuế bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn nộp thuế ghi trong thông báo hoặc quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế.

Các trường hợp doanh nghiệp được miễn tiền chậm nộp

Doanh nghiệp phải nộp tiền chậm nộp có quyền đề nghị miễn tiền chậm nộp trong trường hợp gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh hoặc trường hợp bất khả kháng khác.
Xác định số tiền chậm nộp được miễn:
- Trường hợp gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh: số tiền chậm nộp được miễn tính trên số tiền thuế còn nợ tại thời điểm xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh và số tiền chậm nộp được miễn này không vượt quá giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại.
- Trường hợp gặp bất khả kháng khác: Số tiền chậm nộp được miễn tính trên số tiền thuế còn nợ tại thời điểm gây nên tình trạng bất khả kháng khác và số tiền chậm nộp được miễn này không vượt quá giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại…
 
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn