công ty kế toán minh việtKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

Mẫu đơn xin tăng lương mới nhất năm 2019

Người lao động luôn mong muốn nhận được mức lương xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra. Dưới đây là mẫu đơn xin tăng lương mới nhất hiện nay.
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
---------o0o---------
 
ĐƠN XIN TĂNG LƯƠNG NĂM 2019
 
                  Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty…………….(1)
 
Tôi tên là: ……………………………………………………………………...
 
Sinh ngày: ……………………………………………………………………..
 
Chức vụ: ……………………………………………………………………….
 
Đơn vị (2):……………………………………….………………………………
 
Căn cứ Bộ luật Lao động 2012 và tình hình thực tế của Công ty, tôi viết đơn này xin Ban Giám đốc xem xét để tăng lương cho tôi với các lý do sau:
 
- Trong năm 2018, năng suất lao động của tôi tăng (3) ……%;
 
- Theo Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018, Công ty tăng trưởng (4) ……%;
 
- Từ ngày 01/01/2019, tiền lương tối thiểu vùng tăng ít nhất 7%.
 
- Dù làm việc hiệu quả nhưng trong thời gian qua tôi chưa được tăng lương.
 
Như vậy, việc tăng lương cho tôi là cần thiết.
 
Rất mong Ban Giám đốc xem xét tăng …….% tiền lương cho tôi, có như vậy tôi mới đủ cơ sở để làm việc hiệu quả và cống hiến tốt hơn cho Công ty.
 
Tôi xin chân thành cảm ơn!
 
           ..........., ngày ......... tháng ........ năm ..........
 
 Người làm đơn                   
 
       (Ký và ghi rõ họ tên)              
 
Ghi chú:
(1) Tùy thuộc vào từng doanh nghiệp, có thể gửi đến Phòng Tổ chức Lao động, đơn vị quản lý trực tiếp người lao động và Ban Giám đốc;
(2) Ghi chi tiết đến bộ phận quản lý trực tiếp;
Ví dụ: Ban Khách hàng doanh nghiệp/Phòng Kinh doanh
(3), (4) Dựa theo báo cáo tổng kết cuối năm của từng bộ phận và toàn công ty.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn