công ty kế toán minh việtKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

Mẫu chứng từ kế toán mới nhất năm 2019

Kế Toán Minh Việt giới thiệu tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa 37 mẫu chứng từ kế toán doanh nghiệp và hướng dẫn ghi chép với từng chứng từ theo Thông tư 133.

37 mẫu chứng từ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 133

Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC, doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể sử dụng các mẫu chứng từ kế toán sau khi thực hiện chế độ kế toán cho công ty mình.
 
TT TÊN CHỨNG TỪ SỐ HIỆU
  I. Lao động tiền lương  
1 Bảng chấm công 01a-LĐTL
2 Bảng chấm công làm thêm giờ 01b-LĐTL
3 Bảng thanh toán tiền lương 02-LĐTL
4 Bảng thanh toán tiền thưởng 03-LĐTL
5 Giấy đi đường 04-LĐTL
6 Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành 05-LĐTL
7 Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ 06-LĐTL
8 Bảng thanh toán tiền thuê ngoài 07-LĐTL
9 Hợp đồng giao khoán 08-LĐTL
10 Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán 09-LĐTL
11 Bảng kê trích nộp các khoản theo lương 10-LĐTL
12 Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội 11-LĐTL
  II. Hàng tồn kho  
13 Phiếu nhập kho 01-VT
14 Phiếu xuất kho 02-VT
15 Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa 03-VT
16 Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ 04-VT
17 Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa 05-VT
18 Bảng kê mua hàng 06-VT
19 Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ 07-VT
  III. Bán hàng  
20 Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi 01-BH
21 Thẻ quầy hàng 02-BH
  IV. Tiền tệ  
22 Phiếu thu 01-TT
23 Phiếu chi 02-TT
24 Giấy đề nghị tạm ứng 03-TT
25 Giấy thanh toán tiền tạm ứng 04-TT
26 Giấy đề nghị thanh toán 05-TT
27 Biên lai thu tiền 06-TT
28 Bảng kê vàng, bạc, kim khí quý, đá quý 07-TT
29 Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho VND) 08a-TT
30 Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý) 08b-TT
31 Bảng kê chi tiền 09-TT
  V. Tài sản cố định  
32 Biên bản giao nhận TSCĐ 01-TSCĐ
33 Biên bản thanh lý TSCĐ 02-TSCĐ
34 Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành 03-TSCĐ
35 Biên bản đánh giá lại TSCĐ 04-TSCĐ
36 Biên bản kiểm kê TSCĐ 05-TSCĐ
37 Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ 06-TSCĐ

Lưu ý khi áp dụng chứng từ kế toán doanh nghiệp

Mẫu chứng từ kế toán mới nhất năm 2019

- Các chứng từ kế toán đều thuộc loại hướng dẫn (không bắt buộc), doanh nghiệp được tự thiết kế mẫu chứng từ kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của đơn vị nhưng phải đảm bảo các nội dung chủ yếu và phải đảm bảo cung cấp những thông tin theo quy định của pháp luật kế toán (Theo khoản 3 Điều 10 Thông tư 133/2016/TT-BTC).
 
- Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể lựa chọn áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC  nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp và phải thực hiện nhất quán trong năm tài chính.
 
- Trường hợp chuyển đổi trở lại áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa thì phải thực hiện từ đầu năm tài chính và phải thông báo lại cho cơ quan Thuế.
 
- Trường hợp trong năm tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ có thay đổi sang quy mô khác thì được áp dụng chứng từ kế toán này cho đến hết năm tài chính hiện tại và phải áp dụng Chế độ kế toán phù hợp với quy định của pháp luật kể từ năm tài chính kế tiếp.
 
- Doanh nghiệp được tự thiết kế biểu mẫu sổ, thẻ kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý nhưng phải đảm bảo trình bày thông tin đầy đủ, rõ ràng, dễ kiểm tra, kiểm soát.
 
Như vậy, các mẫu chứng từ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa không bắt buộc áp dụng. Doanh nghiệp có thể tự thiết kế mẫu chứng từ cho phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của nhưng phải bảo đảm thông tin đầy đủ, rõ ràng.
 
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn