công ty kế toán minh việtKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

Mẫu bảng chấm công được ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Đơn vị:………………………………

Địa chỉ:………………………………

Mẫu số: 01a - LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG CHẤM CÔNG

Tháng.............năm.............

STT

Họ và tên

Ngạch bậc
lương hoặc
cấp bậc
chức vụ

Ngày trong tháng

Quy ra công

.....

31

Số công
hưởng lương
sản phẩm

Số công
hưởng lương
thời gian

Số công
nghỉ việc,
ngừng việc hưởng
100% lương

Số công nghỉ
việc, ngừng việc
hưởng ....% lương

Số công 
hưởng 
BHXH

A

B

C

1

2

3

.....

31

32

33

34

35

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người chấm công
(Ký, họ tên)

Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)

Ngày ..... tháng ..... năm.....
Người duyệt
(Ký, họ tên)

 

Ký hiệu chấm công:

- Lương SP:
- Lương thời gian:
- Ốm, điều dưỡng:
- Con ốm:
- Thai sản:
- Tai nạn:

SP
+
Ô

TS
T

- Nghỉ phép
- Hội nghị, học tập:
- Nghỉ bù
- Nghỉ không lương
- Ngừng việc
- Lao động nghĩa vụ

P
H
NB
KL
N

 

 

 


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn