công ty kế toán minh việtKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

Lợi nhuận được chia có chịu thuế TNCN không? Đây vẫn là một câu hỏi đối với các cá nhân được hưởng cổ tức, lợi tức sau khi trả thuế TNDN. Chúng ta cùng hiểu rõ hơn bài bài viết này.

 

Căn cứ pháp lý đối với Lợi nhuận được chia có chịu thuế TNCN không?

 – Thông tư 92/2015/TT-BTC.

 – Thông tư 111/2013/TT-BTC.

 

Lợi nhuận được chia sau thuế có thuộc đối tượng thu nhập chịu thuế TNCN hay không?

 – Căn cứ vào khoản 3, Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì phần chia lợi nhuận sau thuế như cổ tức, lợi tức thuộc thu nhập đầu tư vốn chịu thuế TNCN.

 

 – Căn cứ vào khoản 6, Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC. (Sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 3 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

 

c) Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức kinh doanh khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã; lợi tức nhận được do tham gia góp vốn thành lập tổ chức tín dụng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng; góp vốn vào Quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Không tính vào thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn đối với lợi tức của doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ.”

 

Căn cứ vào các quy định pháp lý trên ta thấy. Các khoản:

  • Thu nhập từ cổ tức nhận được từ việc góp vốn mua cổ phần tại Công ty cổ phần.
  • Thu nhập từ lợi tức nhận được từ việc góp vào các loại hình công ty TNHH, Công ty hợp danh, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, các tổ chức tín dụng, chứng khoán và quỹ đầu tư khác.

=> Sẽ thuộc đối tượng chịu thuế TNCN.

Trừ: Lợi tức của DN tư nhân và Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ

Lợi nhuận được chia có chịu thuế TNCN không?

 

Công thức tính thuế thu nhập cá nhân đối với cổ tức, lợi tức được chia như thế nào?

Thu nhập nhận được từ lợi nhuận được chia sau thuế TNDN thuộc nguồn thu nhập từ đầu tư vốn. Do đó căn cứ vào cách tính thuế TNCN từ đầu tư vốn ta có cách tính thuế TNCN đối với khoản lợi nhuận được chia sau thuế như sau:

 

- Mức thuế suất: Áp dụng  mức thuế suất toàn phần 5%

- Thời điểm để xác định mức thu nhập chịu thuế là khi cá nhân nhận được khoản thu nhập từ lợi nhuận được chia sau thuế

- Công thức tính thuế TNCN từ lợi  nhuận được chia là:

Thuế TNCN = Lợi nhuận được chia sau thuế x 5%

Theo quy định tại Điều 19 Thông tư 111/2013/TT-BTC

 

Trên đây là các quy định và cách xác định Thuế TNCN đối với khoản thu nhập được từ lợi nhuận được chia sau thuế TNDN.

 

Xem thêm:Các khoản chi phí chú ý khi quyết toán Thuế

 

 


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn