công ty kế toán minh việtKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

Hàng tháng kế toán doanh nghiệp thường xuyên làm việc với thuế TNCN như làm bảng lương cho nhân sự Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn kế toán tính thuế TNCN của nhân viên sử dụng phần mềm excel mới nhất năm 2019

Cụ thể trong bài viết này Kế Toán Minh Việt sẽ hướng dẫn chi tiết tính thuế TNCN từ tiền lương, tiền công.

Căn cứ theo quy định về tính thuế TNCN từ tiền lương tiền công, thuế TNCN được tính theo biểu thuế suất từng phần như sau:

Dưới đây là bảng hướng dẫn phương pháp tính thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần đối với thu nhập tiền lương tiền công, kinh doanh(ban hành kèm theo TT số 111/2013/TT-BTC)

Bậc Thu nhập tính thuế/ tháng Thuế suất Tính số thuế phải nộp
Cách 1 Cách 2
1 5 triệu/ tháng 5% 0 trd + 5% TNTT 5% TNTT
2 từ 5 tr - 10 tr/ tháng 10% 0,25 trd + 10 % TNTT trên 5 trd 10 % TNTT -0,25trd
3 từ 10tr - 18 tr / tháng 15% 0,75 trd + 15% TNTT trên 10  trd 15 % TNTT -0,75trd
4 từ 18tr - 32 tr / tháng 20% 1,95trd + 20% TNTT trên 18  trd 20 % TNTT -1,65trd
5 từ 32tr - 52 tr / tháng 25% 4,75trd + 25% TNTT trên 32  trd 25 % TNTT -3,25trd
6 từ 52tr - 80 tr / tháng 30% 9,75trd + 30% TNTT trên 52  trd 30 % TNTT -5,85trd
7 trên 80tr/ tháng 35% 18,15trd + 35% TNTT trên 80  trd 35 % TNTT -9,85trd

Biểu thuế suất từng phần bao gồm 7 bậc. Mỗi bậc tương ứng với mức thu nhập và thuế suất khác nhau.

Ta có bảng tóm tắt như sau:

Bậc Thu nhập tính thuế Thuế suất Khoản thu nhập lũy tiến Tiền thuế phần thu nhập lũy tiến
1 5,000,000 5% 5,000,000 - =0
2 10,000,000 10% 5,000,000 250,000 =C4*D4
3 18,000,000 15% 8,000,000 750,000 =C5*D5+E5
4 32,000,000 20% 14,000,000 1,950,000 =C6*D6+E6
5 52,000,000 25% 20,000,000 4,750,000 =C7*D7+E7
6 80,000,000 30% 28,000,000 9,750,000 =C8*D8+E8
7 > 80,000,000 35%   18,150,000 =C9*D9+E9

ví dụ :

Giả sử thu nhập tính thuế TNCN là 60.000.000 đồng. Ta thấy  60.000.000 > 52.000.000.

Cách 1: Theo cách tính ở bảng lũy tiến từng phần.

Ta tính được thuế TNCN của khoản thu nhập tính thuế 60.00.000 là:

= 9.750.000 + 8.000.000*30% = 12.150.000 (đồng)

Cách 2: Ta có 1 cách tính khác:

Thuế TNCN = Tiền thuế phần thu nhập lũy tiến của bậc đó + số thuế của phần thu nhập còn lại.

+ Số thu nhập còn lại = (thu nhập tính thuế – giới hạn bậc trước đó)*thuế suất bậc đó.

=> Như vậy ta có thể thấy:

Thuế TNCN của mức 60.000.000 = Tiền thuế phần thu nhập lũy tiến của bậc 6  + Số thuế vượt quá mức 52 triệu (tức là 8 triệu)

Tiền thuế phần thu nhập lũy tiến của bậc đó = 9.750.000 (đồng)

Số thuế vượt quá mức 52 triệu = (60.000.000 – 52.000.000)*30% = 2.400.000 (đồng)

Vậy tiền thuế TNCN = 9.750.000 + 2.400.000 = 12.150.000 (đồng).

Như vậy: nếu gọi thu nhập tính thuế là A.

Nếu A nằm trong giới hạn bậc nào thì cách xác định A = Thuế lũy tiến bậc đó + (A- giới hạn bậc trước đó)*Thuế suất của bậc đó.

Công thức tính thuế TNCN trên excel cho bất kỳ số A nào như sau:

 =IF(A<0,0,IF(A<Bậc 1,A*thuế suất bậc 1,IF(A<Bậc 2,thuế lũy tiến bậc 2+(A-Bậc 1)*thuế suất bậc 2,IF(A<Bậc 3,thuế lũy tiến bậc 3+(A-Bậc 2)*thuế suất bậc 3,IF(A<Bậc 4,thuế lũy tiến bậc 4+(A-Bậc 3)*thuế suất bậc 4,IF(A<Bậc 5,thuế lũy tiến bậc 5+(A-Bậc 4)*thuế suất bậc 5,IF(A<Bậc 6,thuế lũy tiến bậc 6+(A-Bậc 5)*thuế suất bậc 6, thuế lũy tiến Bậc 7+(A-Bậc6)*thuế suất bậc 7)))))))


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn