công ty kế toán minh việtKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

Đơn xin giao đất năm 2019

Người có nhu cầu sử dụng đất thì làm thủ tục xin cơ quan Nhà nước giao đất. Trước tiên người có nhu cầu giao đất chuẩn bị hồ sơ gồm: Đơn xin giao đất, bản sao giấy chứng nhận đầu tư...
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       ..., ngày..... tháng .....năm ....
 
ĐƠN XIN GIAO ĐẤT
 
 
                  Kính gửi:  Ủy ban nhân dân (1)...................
 
1. Người xin giao đất (2)…………..
 
2. Địa chỉ/trụ sở chính:................................................................................................
 
3. Địa chỉ liên hệ:...........................................................................…………..
 
4. Địa điểm khu đất:...........................................................................................
 
5. Diện tích (m2):...........................................................................................
 
6. Để sử dụng vào mục đích: (3).........................................................................
 
7. Thời hạn sử dụng:………………………………………..........…………………..
 
8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;
 
Các cam kết khác (nếu có)...........................................................................................
 
                                          
 
 
Người làm đơn           
 
Ký, ghi rõ họ tên           
 
 

Hướng dẫn ghi thông tin đơn xin giao đất

(1) - Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền giao đất, cụ thể:
- Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có yêu cầu xin giao đất thì ghi là UBND cấp huyện nơi có đất,
- Tổ chức, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có yêu cầu xin giao thì ghi là UBND cấp tỉnh nơi có đất.
(2) - Ghi rõ họ, tên cá nhân xin sử dụng đất/cá nhân đại diện cho hộ gia đình/cá nhân đại diện cho tổ chức; ghi thông tin về cá nhân (số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu…); ghi thông tin về tổ chức (Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế…).
(3) - Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư thì ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy chứng nhận đầu tư hoặc cấp văn bản chấp thuận đầu tư.
 
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn