công ty kế toán minh việt



KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

Kế toán tính khấu hao tài sản theo phương pháp đường thẳng như thế nào? Bài viết dưới đây Kế Toán Minh Việt xin chia sẻ Cách tính khấu hao tài sản theo phương pháp đường thẳng theo quy định mới nhất.

Kế toán cần biết phương pháp khấu hao đường thẳng là gì?

Phương pháp khấu hao đường thẳng là phương pháp trích khấu hao theo mức tính ổn định từng năm vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp của tài sản cố định (TSCĐ) tham gia vào hoạt động kinh doanh được quy định tại Điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC

tính khấu hao tài sản theo phương pháp đường thẳng

Dưới đây là phương pháp tính khấu hao tài sản theo phương pháp đường thẳng

Một số lưu ý:

- Doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả kinh tế cao được khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ.

TSCĐ tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao nhanh bao gồm: Máy móc, thiết bị; Dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm; Thiết bị và phương tiện vận tải; Dụng cụ quản lý;…

- Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi.

- Trường hợp doanh nghiệp trích khấu hao nhanh vượt 02 lần mức quy định tại khung thời gian sử dụng TSCĐ (quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 45/2013/TT-BTC), thì phần trích vượt mức khấu hao nhanh (quá 02 lần) không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập trong kỳ.

Tài sản cố định khấu hao được tính như sau:

Mức trích khấu hao trung bình hàng năm = Nguyên giá của TSCĐ
Thời gian trích khấu hao

Trong đó:

- Nguyên giá TSCĐ được tính bằng Tổng Giá mua thực tế, Các khoản thuế và Các chi phí liên quan:

- Thời gian trích khấu hao TSCĐ được xác định bằng 2 trường hợp:

TH1 : Trường hợp TSCĐ còn mới (chưa qua sử dụng), doanh nghiệp phải căn cứ vào khung thời gian trích khấu hao TSCĐ quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 45/2013/TT-BTC để xác định thời gian trích khấu hao của TSCĐ.

TH 2: Đối với TSCĐ đã qua sử dụng, thời gian trích khấu hao của TSCĐ được xác định bằng:

Thời gian trích
khấu hao của TSCĐ

=

Giá trị hợp lý của TSCĐ

*

Thời gian trích khấu hao của TSCĐ
mới cùng loại xác định theo Phụ lục1

Giá bán của TSCĐ cùng loại mới 100%
(hoặc của TSCĐ tương đương trên thị trường)

Trong đó: Giá trị hợp lý của TSCĐ là giá mua hoặc trao đổi thực tế (trong trường hợp mua bán, trao đổi), giá trị còn lại của TSCĐ hoặc giá trị theo đánh giá của tổ chức có chức năng thẩm định giá (trong trường hợp được cho, được biếu, được tặng, được cấp, được điều chuyển đến) và các trường hợp khác.

Theo Điều 10 Thông tư 45/2013/TT-BTC

Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng:

Mức trích khấu hao năm cuối
 cùng của thời gian trích khấu hao TSCĐ

=

Nguyên giá của TSCĐ

-

Số khấu hao lũy kế đã được thực
 hiện đến năm trước năm cuối cùng

Mức trích khấu hao cho năm cuối cùng:

Mức trích khấu hao năm cuối cùng
 của thời gian trích khấu hao TSCĐ

=

Nguyên giá của TSCĐ

-

Số khấu hao lũy kế đã được thực
hiện đến năm trước năm cuối cùng

Kế toán cần lưu ý khi thời gian trích khấu hao hay nguyên giá của TSCĐ thay đổi, doanh nghiệp phải xác định lại mức trích khấu hao trung bình của TSCĐ bằng cách lấy giá trị còn lại trên sổ kế toán chia cho thời gian trích khấu hao xác định lại hoặc thời gian trích khấu hao còn lại (được xác định là chênh lệch giữa thời gian trích khấu hao đã đăng ký trừ thời gian đã trích khấu hao) của TSCĐ.

=> Như vậy, để trích khấu khao TSCĐ ta phải :

- Căn cứ vào công thức để xác định mức khấu hao tài sản trung bình hàng năm, hàng tháng và mức trích khấu hao năm cuối cùng.

- Thời gian trích khấu hao

- Xác định nguyên giá của TSCĐ.

 


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn