công ty kế toán minh việtKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

Các biểu mẫu chứng từ kế toán năm 2019

Năm 2019, Kế Toán Minh Việt giới thiệu tới các doanh nghiệp 37 biểu mẫu chứng từ kế toán và hướng dẫn áp dụng đối với các doanh nghiệp. Riêng với doanh nghiệp vừa và nhỏ thì áp dụng biểu mẫu theo Thông tư 133/2016/TT-BTC.

37 biểu mẫu chứng từ kế toán

Theo phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC kế toán trong doanh nghiệp có thể áp dụng các biểu mẫu chứng từ sau:
 
TT TÊN CHỨNG TỪ SỐ HIỆU
  I. Lao động tiền lương  
1 Bảng chấm công 01a-LĐTL
2 Bảng chấm công làm thêm giờ 01b-LĐTL
3 Bảng thanh toán tiền lương 02-LĐTL
4 Bảng thanh toán tiền thưởng 03-LĐTL
5 Giấy đi đường 04-LĐTL
6 Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành 05-LĐTL
7 Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ 06-LĐTL
8 Bảng thanh toán tiền thuê ngoài 07-LĐTL
9 Hợp đồng giao khoán 08-LĐTL
10 Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán 09-LĐTL
11 Bảng kê trích nộp các khoản theo lương 10-LĐTL
12 Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội 11-LĐTL
  II. Hàng tồn kho  
13 Phiếu nhập kho 01-VT
14 Phiếu xuất kho 02-VT
15 Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá 03-VT
16 Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ 04-VT
17 Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá 05-VT
18 Bảng kê mua hàng 06-VT
19 Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ 07-VT
  III. Bán hàng  
20 Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi 01-BH
21 Thẻ quầy hàng 02-BH
  IV. Tiền tệ  
22 Phiếu thu 01-TT
23 Phiếu chi 02-TT
24 Giấy đề nghị tạm ứng 03-TT
25 Giấy thanh toán tiền tạm ứng 04-TT
26 Giấy đề nghị thanh toán 05-TT
27 Biên lai thu tiền 06-TT
28 Bảng kê vàng tiền tệ 07-TT
29 Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho VND) 08a-TT
30 Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng tiền tệ) 08b-TT
31 Bảng kê chi tiền 09-TT
  V. Tài sản cố định  
32 Biên bản giao nhận tài sản cố định 01-TSCĐ
33 Biên bản thanh lý tài sản cố định 02-TSCĐ
34 Biên bản bàn giao tài sản cố định sửa chữa lớn hoàn thành 03-TSCĐ
35 Biên bản đánh giá lại tài sản cố định 04-TSCĐ
36 Biên bản kiểm kê tài sản cố định 05-TSCĐ
37 Bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định 06-TSCĐ

Lưu ý hướng dẫn khi áp dụng

Theo Điều 117 Thông tư 200/2014/TT-BTC thì 37 biểu mẫu trên mang tính chất hướng dẫn. Doanh nghiệp được chủ động xây dựng, thiết kế biểu mẫu chứng từ kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của mình nhưng phải đáp ứng được các yêu cầu của Luật kế toán và đảm bảo nguyên tắc rõ ràng, minh bạch, kịp thời, dễ kiểm tra, kiểm soát và đối chiếu.
 
Các biểu mẫu chứng từ kế toán năm 2019
 
- Trường hợp không tự xây dựng và thiết kế biểu mẫu chứng từ cho riêng mình, doanh nghiệp có thể áp dụng hệ thống biểu mẫu và hướng dẫn nội dung ghi chép chứng từ kế toán theo hướng dẫn của từng loại chứng từ trong 37 biểu mẫu trên.
 
- Các doanh nghiệp có các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đặc thù thuộc đối tượng điều chỉnh của các văn bản pháp luật khác thì áp dụng theo quy định về chứng từ tại các văn bản đó.
 
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Không có tin nào