công ty kế toán minh việtKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

Mẫu Đơn xin nghỉ phép mới nhất năm 2019

Nghỉ phép là một trong những chế độ mà người lao động nào cũng có nhu cầu. Kế Toán Minh Việt xin giới thiệu Mẫu Đơn xin nghỉ phép mới nhất năm 2019
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
---------o0o---------
 
ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP
Kính gửi:    - Ban Giám đốc ………………….
 
     - Trưởng Phòng Hành chính - Nhân sự
 
                                                       - Trưởng Phòng (1) ………………..
 
Tên tôi là:……………………………………………….………………………
 
Chức vụ hiện tại:……………………..….…….………………………………
 
Điện thoại liên hệ khi cần: ………………….…………………..……………
 
Kính đề Ban Giám đốc, Trưởng Phòng Hành chính - Nhân sự và Trưởng phòng (2) .………………..………..…. cho tôi nghỉ phép ...... ngày, (kể từ ngày …... tháng ….... năm ..…. đến ngày….... tháng ….. năm …..) vì lí do.........................................................................................................
 
Tôi đã bàn giao công việc trong thời gian nghỉ phép lại cho ông (bà):
 
 …………………………………………….…… là đồng nghiệp của tôi. Ông (bà)…………………………… sẽ thay tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo quy định.
 
Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng. Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận.
 
Xin trân trọng cảm ơn!
 
………, ngày ….. tháng …… năm ……       
 
Người làm đơn                      
 
        (Ký, ghi rõ họ tên)                   
 
 
Ghi chú:
(1), (2) Trưởng Phòng/Ban nơi người lao động làm việc
 
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn